Minda Presiden

Keputusan Mahkamah Persekutuan: Ruang Untuk Pengharmonian Antara Kanun Keseksaan Dan Enakmen Jenayah Syariah.

 

KEPUTUSAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN: RUANG UNTUK PENGHARMONIAN ANTARA KANUN KESEKSAAN DAN ENAKMEN JENAYAH SYARIAH

Pelbagai tanggapan dihurai oleh beberapa pihak susulan dari keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra Bin Mubarak lwn Kerajaan Negeri Selangor baru-baru ini yang memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 yang memperuntukkan kesalahan dan hukuman terhadap persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Secara umum, jika kita membaca keseluruhan penghakiman kes berkenaan, kita boleh melihat dari sudut positif di mana ia membuka ruang untuk elemen Syariah diperkasakan menerusi sisi-sisi tertentu yang boleh dimanfaatkan.

Mahkamah Iktiraf Definisi Ajaran Islam Adalah Luas

Pertama, Mahkamah Persekutuan mengiktiraf bahawa tafsiran ajaran Islam atau “precepts of Islam” dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai satu yang luas yang tidak hanya meliputi perkara-perkara di dalam Rukun Islam. Dalam penghakiman dipertegaskan bahawa:

“As decided by this Court in Sulaiman Takrib (supra) and other related judgments, the definition of ‘precepts of Islam’ is wide and is not merely limited to the five pillars of Islam. Thus, the range of offences that may be enacted are wide.”

Justeru, atas tafsiran meluas definisi “precepts of Islam” ini, Mahkamah Persekutuan mengakui bahawa kesalahan di bawah Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 juga adalah dalam kategori menyalahi ajaran Islam seperti yang dinyatakan:

“It is not in dispute in this case that liwat which is one of the offences contemplated by section 28 of the 1995 Enactment and with which the petitioner is charged, is against the precepts of Islam.”

 

Pertikaian Keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Atas Faktor Bidang Kuasa

Namun, Mahkamah Persekutuan mempertikai keabsahan Seksyen 28 tersebut hanya atas faktor pertindihan bidang kuasa antara Negeri dan Persekutuan sepertimana yang telah digariskan dengan jelas dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan.

Butiran 1 Senarai Negeri (Jadual Kesembilan) Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan:

“Kecuali mengenai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum Syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkhawinan, perceraian, mas kahwin, nafkah…..pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan;… Mahkamah Syariah, yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan;”

 

Panduan Jelas Pembahagian Bidang Kuasa Syariah dan Sivil Dalam Aspek Jenayah

Mahkamah Persekutuan turut memetik kes Sulaiman bin Takrib v Kerajaan Negeri Terengganu (Kerajaan Malaysia, intervener) and other applications [2009] 6 MLJ 354 di mana dalam sesuatu kesalahan jenayah yang jelas dalam kategori menyalahi the ‘precept of Islam’, YAA Tun Abdul Hamid Mohamad menjelaskan perlu ada empat keterbatasan untuk Dewan Undangan Negeri (DUN) menggubal undang-undang berkaitan bidang kuasa Syariah iaitu salah satunya tidak menyentuh bidang kuasa Persekutuan seperti yang dinyatakan:

“Creation and punishment of offence have further limits: (a) it is confined to persons professing the religion of Islam; (b) it is against the precept of Islam; (c) it is not with regard to matters included in the Federal List; and (d) it is within the limit provided by s 2 of the SC (CJ) Act 1965.”

Dalam kes ini, Mahkamah menegaskan bahawa kesalahan jenayah adalah di bawah bidang kuasa Persekutuan seperti termaktub dalam Butiran 4 Senarai Persekutuan (Jadual Kesembilan) Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa undang-undang jenayah termasuk dalam Senarai Persekutuan - “Undang-undang dan tatacara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan”.

Dalam masa yang sama, penghakiman Mahkamah Persekutuan menerusi YAA Tan Sri Dato’ Sri Azahar Mohamed telah memberikan satu sempadan bidang kuasa yang jelas di antara kedua-dua Mahkamah ini di mana kesalahan jenayah yang boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah termasuklah; (a) kesalahan jenayah yang berkait dengan perkara aqidah seperti ajaran sesat, (b) kesucian Islam dan institusi Islam seperti mengajar tanpa Tauliah dan tidak menghormati kesucian Ramadhan serta (c) apa-apa kesalahan yang berkait dengan akhlak seperti minum minuman keras, zina dan khalwat.

Menerusi panduan ini, ia memberi petunjuk di masa hadapan dari sisi undang-undang dan Perlembagaan agar konflik yang berlaku tidak berulang. Walaubagaimana pun, situasi berbeza jika pada masa hadapan perkara-perkara yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan ini dipinda oleh badan Legislatif.

 

Faktor Sejarah & Sistem Yang Membawa Kepada Dikotomi Sedia Ada

Namun, dalam masa sama terdapat kekhuatiran sebilangan pihak yang mungkin mentafsirkan keputusan tersebut sebagai satu ‘floodgate’ menggugat keabsahan kesalahan lain yang terangkum dalam peruntukan Enakmen Jenayah Syariah yang diluluskan di peringkat negeri.  

Kekhuatiran ini ada justifikasinya berdasarkan hujah-hujah tertentu, namun kita harus melihat faktor-faktor yang membawa kepada pertembungan sedia ada sebelum menetaskan jalan penyelesaian.

Saya tertarik dengan buku tulisan Dr Syed Husin Ali “The Malays, Their Problems and Future” (2008) yang mengimbau kembali kepada sejarah kehadiran penjajah British yang telah membuat pengasingan kuasa antara perkara berkaitan agama Islam dan adat resam dengan perkara-perakara umum lain berhubung pentadbiran dan tanah, kewangan dan percukaian, Pendidikan dan undang-undang.

Dalam perjanjian-perjanjian antara British dan Raja-Raja Melayu, kuasa berkaitan Islam dan adat resam diberikan hak eksklusif kepada Sultan, manakala kuasa berkaitan hal ehwal lain seluruhnya diberikan kepada Residen British.

Ramai yang beranggapan bila mana pengasingan tersebut dilakukan seolah ia menambah baik hal ehwal Islam apabila bidang kuasanya secara eksklusif diberikan kepada Sultan akan tetapi fakta sejarah telah membuktikan tanggapan tersebut sebagai meleset.

Dr Syed Husin Ali memetik fakta bahawa pembahagian dikotomi sistem tersebut hakikatnya telah melemahkan serta memencilkan bidang kuasa berkaitan Islam tertutama jika dilihat dari sudut persaingan dengan hal ehwal pentadbiran lain yang disokong penuh oleh kerajaan.

Pentadbiran yang di luar bidang kuasa Islam diperkasa menurut model pentadbiran British dengan pengenalan pelbagai jabatan-jabatan yang menguruskan tanah, Pendidikan, dan undang-undang. Bukan itu sahaja, kakitangan jabatan-jabatan ini yang berperanan melicinkan susun atur sistem jauh lebih ramai dari mereka yang membantu menguruskan hal ehwal agama dan sumber kewangan mudah diperolehi menerusi hasil yang dikutip Residen British berbanding hal ehwal agama yang hanya bergantung kepada dana yang disumbang menerusi zakat.

Tidak kurang, persaingan juga dapat dilihat dari sudut sekolah apabila Pendidikan aliran Inggeris jauh lebih maju dengan pengenalan sistem Pendidikan British yang teratur, dengan kelengkapan tenaga pengajar terlatih dan fasiliti serba lengkap serta didukung oleh dana yang kukuh. Situasi ini berbeza dengan institusi Pendidikan agama Islam yang tidak dimasukkan dalam aliran arus perdana pentadbiran negeri.

Begitu juga dari sudut undang-undang, menerusi pengasingan bidang kuasa ini British telah membahagikan bidang kuasa undang-undang Islam yang diletakkan di bawah hak mutlak Sultan hanya kepada isu-isu berkaitan isu umat Islam yang sempit, berbeza dengan undang-undang yang mengawal bidang lain ia mencakupi semua perkara yang luas termasuk perkara berkaitan perbuatan jenayah.

Dr Syed Husin Ali menyimpulkan situasi hal ehwal Islam di masa lampau ini sebagai suatu yang hanya dari sudut teori dilihat sebagai teratur dan kukuh, tetapi secara praktikalnya adalah semakin lemah dan disempitkan.

Maka, tidak hairanlah mengapa mantan Presiden ABIM Prof Dato’ Dr Siddiq Fadzil sering menyinggung satu fakta bahawa permulaan kepada sekularism di Tanah Melayu secara rasmi adalah Perjanjian Pangkor bertarikh 20 Januari 1874 yang ditandatangani oleh British dan Sultan Perak, apabila Islam telah dipencilkan secara rasmi untuk tidak lagi berperanan luas dalam aspek pentadbiran, ekonomi, undang-undang dan masyarakat.

Penerusan Dikotomi Pengasingan Oleh British Yang Memencilkan Islam

Walau bagaimanapun, situasi pemencilan Islam dari rangka pentadbiran hal ehwal masyarakat ini diteruskan selepas merdeka. Penerusan ini bukan hanya meneruskan pemencilan Islam, tetapi seolah ditafsirkan sebagai merendahkan martabat bidang kuasa hal ehwal Islam apabila Persekutuan Malaysia terbentuk.

Walaupun negeri mempunyai autoriti khas untuk merangka Enakmen Syariah tertentu, namun atas semangat Federalisme, semua pihak bersetuju bahawa undang-undang negeri tidak boleh mengatasi undang-undang persekutuan.

Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan telah menjelaskan:

“Jika mana-mana undang-undang Negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang Negeri dan undang-undang Negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu”

Selain itu, Perkara 77 turut menegaskan bahawa bidang kuasa negeri menerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) untuk menggubal undang-undang terhad kepada perkara yang tidak disentuh oleh Persekutuan menerusi Parlimen:

“Badan Perundangan sesuatu Negeri berkuasa membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang tidak disebut satu persatu dalam mana-mana Senarai yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan, iaitu yang bukan suatu perkara yang berkenaan dengannya Parlimen berkuasa membuat undang-undang.”

Keputusan terbaharu Mahkamah Persekutuan terbaharu ini telah menggaris bawahi pembahagian antara kedua-dua bidang kuasa ini dengan menegaskan bahawa Perkara 75 dan Perkara 77 memberi maksud bahawa bidang kuasa negeri untuk menggubal undang-undang bergantung kepada residual power (kuasa baki perundangan) yang diberikan oleh Parlimen.

Berbeza dengan kes Sukma Darmawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara Malaysia & Satu Lagi [1999] 2 MLJ 241, yang di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa peruntukan undang-undang antara Kanun Keseksaan dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri boleh wujud secara bersama atau ‘co-exist’.

Seharusnya apabila terbentuk Malaysia sebagai sebuah negara Persekutuan, sistem pembahagian bidang kuasa ini harus disemak setidak-tidaknya agar bidang kuasa Islam dan Syariah, dapat diangkat sebagai sama taraf dengan Persekutuan dan bukan kekal terbatas hanya menjadi bidang kuasa negeri semata. Maka selagi tiada anjakan dari sistem sedia ada, keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini akan berulang dalam kes-kes mendatang atas tafsiran kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan.

 

Dakwaan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Tidak Cekap Dalam Isu Jenayah

Dalam masa sama, terdapat pihak-pihak yang menyokong keputusan Mahkamah tersebut untuk menguatkan hujah bahawa penguatkuasaan bidang kuasa Mahkamah Syariah tidak cekap berbanding bidang kuasa Mahkamah Sivil.

Saya tidak menafikan secara umum isu kecekapan ini. Namun kita harus adil untuk melihat faktor utama kepada kurang cekapan yang dinyatakan, iaitu berpunca dari kurangnya bidang kuasa yang diberikan kepada bidang kuasa Syariah.

Seperti yang dinyatakan dalam Senarai Persekutuan (Jadual Kesembilan) Perlembagaan Persekutuan seperti Butiran 3 (Keselamatan Dalam Negeri seperti Polis & Penjara), Butiran 4 (Undang-undang dan tatacara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan), Butiran 6 (Jentera Kerajaan) serta Butiran 7 (Kewangan) sudah cukup untuk memberi justifikasi kecekapan bidang kuasa undang-undang Sivil berbanding Syariah.

Menerusi bidang kuasa yang luas ini dengan dukungan yang besar dari segenap sektor pentadbiran, sudah pasti ia menjadi pengaruh penting kepada kecekapan dan profesionalism perjalanan pentadbiran undang-undang sivil yang dapat dilihat terutamanya dari sudut menitikberatkan prinsip hak asasi manusia, penguatkuasaan prinsip keadilan, sistem pendakwaan dan tangkapan yang lebih baik oleh polis dan Jabatan Peguam Negara dan sebagainya.

Maka, bila kita bicara soal ketidakcekapan ini, tidak keterlaluan untuk saya nyatakan ia adalah pengulangan kepada peristiwa yang sama pada zaman penjajahan British sebelum ini, dan kita seolah tidak berganjak akibat dari penerusan bidang kuasa yang terhad ini.

Pengharmonian Antara Kanun Keseksaan [Akta 574] & Enakmen Jenayah Syariah

Palace of Justice Putrajaya Dec 2006 002

Maka, sebagai solusi kepada rangka sistem sedia ada yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, satu usaha awal pengharmonian antara undang-undang Persekutuan iaitu Kanun Keseksaan dan semangat serta tujuan yang wujud dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri harus dilakukan.

Saya optimistik dengan usaha ini kerana saya meyakini bahawa Enakmen Jenayah Syariah berkongsi tujuan dan maksud dengan Kanun Kesikaan di Malaysia secara umum. Selain mendukung prinsip untuk membuahkan keadilan dalam masyarakat serta membentuk masyarakat yang selamat dan sejahtera, kedua-dua peruntukan ini sedikit sebanyak mempunyai persamaan lain khususnya dalam aspek membendung isu salah laku moral serta melindungi keutuhan institusi kekeluargaan.

Mengambil contoh perlakuan sumbang mahram, yang dianggap sebagai kesalahan di bawah Enakmen Jenayah Syariah, ia turut dianggap kesalahan jenayah di bawah Seksyen 376B Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang dari sepuluh tahun dengan sebatan. Begitu juga perbuatan hubungan sejenis seperti liwat ia dikira satu jenayah berat di bawah Seksyen 377B dan 377C Kanun Keseksaan.

Selain itu Seksyen 498 Kanun Keseksaan telah memperuntukkan bahawa memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan tujuan untuk mengadakan hubungan seks adalah satu kesalahan jenayah. Seksyen 375 (f) memperuntukkan perbuatan zina dengan keizinan wanita di bawah umur 16 tahun adalah dianggap sebagai jenayah rogol.

Meneliti peruntukan-peruntukan ini, ia memberi gambaran kepada persamaan tertentu tujuan kewujudan undang-undang ini digubal dengan peruntukan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah iaitu membendung salah laku moral dalam masyarakat serta melindungi kesucian institusi keluarga.

Perbuatan berkaitan zina sendiri dapat dilihat wujudnya peruntukan tertentu yang boleh mengheret pelaku kepada hukuman jenayah dalam situasi tertentu walaupun zina secara umum masih belum ditakrifkan sebagai jenayah, walau demikian ia dianggap sebagai perbuatan jelek oleh seluruh masyarakat beragama tanpa mengira mana-mana agama di Malaysia.

Dalam pada itu, Mahakamah Persekutuan dalam penghakimannya mengakui bahawa kesalahan liwat adalah terangkum dalam definisi menyalahi ajaran Islam namun tidak pula menghakiminya sebagai satu yang bercanggah dengan Perlembagaan.

“It is not in dispute in this case that liwat which is one of the offences contemplated by section 28 of the 1995 Enactment and with which the petitioner is charged, is against the precepts of Islam.”

“As stated earlier, there is no issue as regards the constitutionality of the provisions contained under the header ‘Unnatural Offences’ of the Penal Code. And we have no reason to doubt that the said Penal Code provisions which are substantively mirrored in section 28 of the 1995 Enactment, are within the purview of items 3 and 4 of the Federal List”

Ia adalah satu interpretasi di mana Kanun Keseksaan adalah sah di sisi undang-undang walaupun mempunyai elemen Syariah di dalamnya serta berkongsi tujuan dan maksud di sebalik kewujudan undang-undang tersebut.

Susulan itu, kita dapat melihat ada ruang baharu yang boleh dimanfaatkan menerusi penghakiman ini iaitu Parlimen Malaysia boleh secara tidak langsung meminda Kanun Keseksaan untuk menambah baik peruntukan sedia ada terutama bagi sebarang kesalahan yang ada unsur ‘against the precepts of Islam’ boleh dikuatkuasakan di peringkat persekutuan.

Tinggal lagi, selain menyalahi ajaran Islam, kesalahan-kesalahan tersebut harus bersifat meluas yang turut merangkumi kesalahan yang menyalahi norma kehidupan masyarakat secara inklusif supaya ia relevan untuk dikuatkuasakan.

Muhammad Faisal Abdul Aziz

Presiden, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Read 440 times
Rate this item
(0 votes)
Peralihan Jawatan Perdana Menteri & Kes Duluan (Precedent Case) Mahkamah Persekutuan 2010 

 

 

Merujuk kepada perkembangan semasa politik Malaysia, terdapat gelombang yang sedang bergerak memperlihatkan peralihan jawatan Perdana Menteri bakal berlaku tidak lama lagi. Ini susulan kenyataan yang dibuat Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) merangkap Ahli Parlimen Port Dickson Y.B Dato’ Seri Anwar Ibrahim bertarikh 23 September 2020 bahawa beliau sedang memiliki sokongan kukuh dari Ahli Parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan baharu.

 
Desas-desus ini semakin memuncak terutama apabila beliau semalam mengumumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah berkenan untuk menerima beliau mengadap pada hari Selasa 13 Oktober 2020.
 
 
Dalam situasi desas-desus ini, timbul persoalan undang-undang dalam kalangan masyarakat iaitu sama ada tindakan YB Dato’ Seri Anwar untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri ini sah di sisi Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang negara? Persoalan ini disusuli beberapa senario. Pertama kedudukan Perdana Menteri semasa Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih kekal di mana beliau masih belum meletakkan jawatan. Kedua adalah, Y.B Dato’ Seri Anwar tidak membuat tindakan untuk menukar Perdana Menteri dalam Sidang Parlimen menerusi undi tidak percaya, sebaliknya terus bertemu YDPA dengan bukti dokumen sokongan yang beliau terima.
 
 
Menjawab persoalan ini, sudah pasti kes duluan (precedent) Mahkamah Persekutuan Dato’ Seri Ir Hj Mohammad Nizar Jalamuddin v Dato’ Seri Dr Zambry Abdul Kadir 2010 2 CLJ 925 amat cucuk untuk dirujuk kerana kes ini mempunyai fakta kes yang tidak jauh beza dengan persoalan yang kita bincangkan. 
 
 
 
Read 1531 times
Rate this item
(1 Vote)
Tanggungjawab Jawatan Perdana Menteri Sebagai Pegawai Badan Awam.

 

Tanggungjawab Jawatan Perdana Menteri Sebagai Pegawai Badan Awam.

Tarikh 28 Julai 2020 adalah merupakan detik bersejarah buat rakyat Malaysia. Tanggal tersebut telah memperlihat kali pertama dalam sejarah politik tanah air seorang bekas Perdana Menteri Malaysia disabitkan atas kesalahan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, dan penggubahan wang haram.

Hakim Mahmakah Tinggi Yang Arif Tuan Mohd Nazlan Mohd Ghazali telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas kesalahan salah guna kuasa. Bagi tiga kesalahan penggubahan wang haram dan pecah amanah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun namun hukuman berjalan secara serentak. Namun, dalam masa sama, kita tidak boleh menafikan hak Dato’ Seri Najib untuk menjalani proses rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan.

Dalam kes ini, ia tidak dapat lari dari duluan fakta kes penting melibatkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang melibatkan pemimpin politik iaitu kes Pendakwa Raya v Datuk Haji Harun Idris  [1976] 1 LNS 184. Arwah Datuk Harun adalah merupakan bekas Menteri Besar Selangor yang telah dihadapkan ke Mahakamah atas tiga pertuduhan rasuah.

Tiga tuduhan tersebut adalah (a) meminta jumlah RM250,000 untuk UMNO sebagai dorongan untuk mendapat kelulusan dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi permohonan tanah yang dimiliki negeri, (b) bertindak menerima RM25,000 untuk UMNO pada 16 Ogos 1971 dari Hong Kong & Shanghai Bank ketika menjadi pegawai badan awam sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan permohonan (c) menerima jumlah RM225,000 untuk UMNO pada 27 Mac 1973 dari Hong Kong & Shang Hai Corp sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan permohonan.

Read 812 times
Rate this item
(0 votes)

scs4

 

Dalam satu artikel bertajuk Governing The South China Sea: From Freedom Of the Seas To Ocean Enclosure Movements David Rosenberg (2011) menyatakan bahawa Laut China Selatan memainkan peranan penting dalam industri perkapalan khususnya sebagai ‘hub’ kepada revolusi industri Asia. Ia dapat dilihat apabila lebih dari separuh kapal perdagangan besar dunia belayar melalui Laut China Selatan setiap tahun. Ini termasuklah peranannya sebagai laluan sibuk bagi kapal tangki minyak dunia. Maka tidak hairanlah mengapa lebih dari separuh pelabuhan bagi sepuluh kontena terbaik dunia terletak di wilayah berkenaan, kerana kedudukannya yang strategik sebagai penghubung antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindi.

Selain Laut China Selatan, Selat Melaka turut berperanan besar buat industri perkapalan dunia. Dalam laporan International Maritime Organization - IMO (2003) lebih dari 60,000 kapal belayar melalui Selat Melaka setiap tahun membawa pelbagai bahan dari bahan mentah hinggalah bahan siap dari seluruh pelusuk dunia dan 80% dari kapal yang melalui Selat Melaka setiap tahun membawa tangki minyak ke Utara Timur Asia.

Maka, menerusi kelebihan ini termasuk laluan kedua yang dimiliki Malaysia iaitu melalui Selat Melaka, Malaysia telah menjadi pintu gerbang kepada industri perkapalan dunia yang memberi manfaat buat negara. Dalam laporan Malaysia Shipping Master Plan 2017-2022 yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan, memetik tahun 2016 sebagai contoh telah merekodkan hasil perdagangan negara melalui perkapalan sebanyak RM 1.48 trillion.

Selain itu, Laut China Selatan kaya dengan pelbagai sumber ekonomi. Ini menyebabkan konflik boleh tercetus dengan mudah apabila terdapat sebilangan nelayan sebagai contoh yang menangkap ikan di Kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) sesebuah negara lain yang seterusnya membawa kepada perebutan Kawasan EEZ.

Kelebihan besar ini sudah pasti dicemberui oleh pelbagai pihak yang mengakibatkan ketidakstabilan wilayah Laut China Selatan. Selain dari pergelutan kuasa besar antara China dan Amerika Syarikat, kekalutan berlaku apabila terdapat aktiviti lanun yang berleluasa mengganggu aktiviti perkapalan di wilayah berkenaan. Dalam dua dekad yang lalu, dicatatkan lebih dari separuh aktiviti lanun dunia berada di Laut China Selatan. Maka, sebagai langkah pencegahan, tentera laut Malaysia, Indonesia dan Singapura telah mengambil inisiatif menggiatkan aktiviti pemantauan di wilayah berkenaan sejak 2004.

Walaubagaimanapun, isu yang lebih utama adalah perebutan yang tidak berkesudahan antara kuasa besar dunia Amerika Syarikat dan China untuk memiliki kelebihan yang wujud di wilayah berkenaan. Dari perspektif Amerika Syarikat dan Jepun, China adalah musuh utama dalam pelbagai sudut termasuk ekonomi dan geo-politik. Maka sudah pasti mereka bertungkus lumus memihak kepada negara kecil seperti Filipina untuk memastikan China tidak memonopoli perdagangan di Laut China Selatan. Maka, negara yang memiliki kepentingan perkapalan dan ketenteraan laut utama seperti Amerika Syarikat dan Jepun sering membawa naratif untuk membebaskan Laut China Selatan dari dimonopoli oleh mana-mana kuasa dunia bagi tujuan kepentingan perdagangan mereka semata-mata.

Sejarah dan Undang-Undang Antarabangsa

Namun, bagi China mereka memiliki justifikasi sebagai ‘pelindung’ kepada isu keselamatan di wilayah berkenaan. Maka tidak hairan mengapa mereka menggiatkan aktiviti 'pemantauan' dengan menggunakan kapal pengawal pantai (coast guard) di wilayah Laut China Selatan. Dari sudut konvensyen antarabangsa, sememangnya negara-negara harus menghormati hak negara lain untuk menggunakan kawasan perairan tertentu bagi laluan kapal. Ia termaktub dalam Artikel 17 UNCLOS "Right of Innocent Passage" yang menyatakan bahawa "Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea". Namun, Artikel 18 dan 19 telah menerangkan dengan lengkap syarat-syarat yang wajib dipatuhi. Antaranya ia tidak bersifat prejudis ke atas keamanan dan keselamatan negara yang terlibat, seperti menggunakan perairan bagi mengumpulkan maklumat pertahanan sesebuah negara dan mengacukan senjata secara terbuka bagi kapal tentera atau pengawal pantai yan terdedah kepada risiko peperangan. (Artikel 19 (b) & (c)). 

OIP9BLE39B4

 

Bermula dari hujah sejarah hingga membuat sesuatu tindakan bagi mendapat pengiktirafan antarabangsa berasaskan tafsiran undang-undang antarabangsa sendiri.

Dari aspek sejarah, China telah mengemukakan peta lama termasuk bertahun 1947 yang mendakwa bahawa Pulau Spratly dan Pulau Paracels adalah sebahagian dari China. Dakwaan ini dicabar oleh Vietnam yang menyatakan bahawa pada 1940-an China tidak pernah menuntut sebarang hak untuk kedua-dua pulau berkenaan. Malah, Vietnam mendakwa mereka telah menguasai kedua-dua pulau berkenaan secara aktif sejak kurun ke-17.

Pertembungan ini telah membawa kepada tercetusnya konflik ketenteraan antara tentera China dan tentera Vietnam Selatan. Konflik ini telah memburukkan lagi keadaan, apabila pada 19 Januari 1974, tentera China telah menembak mati 75 tentera Vietnam Selatan dan menawan 48 yang lain.

Dalam hujahan sejarah ini, China juga mendakwa bahawa dalam rekod lampau nelayan dan pelayar dari China telah menduduki dan menguasai pulau-pulau seperti Scarboroagh Shoal dan pulau lain sekitar Laut China Selatan. Namun, Tribunal Timbangtara (PCA) telah memutuskan bahawa dalam konteks sejarah, sebelum UNCLOS diwujudkan, wilayah Laut China Selatan yang melepasi kawasan perairan China adalah dalam kategori Laut Lepas (High Sea) di mana semua kapal dari mana-mana negara bebas untuk memanfaatkan laluan perairan tersebut mahupun memanfaatkannya dengan menangkap ikan.Justeru, tuntutan sembilan garis putus China dianggap tidak munasabah.

Dari aspek kedua, ia dapat dilihat khususnya menerusi pengubahsuaian pulau-pulau baharu dari asalnya adalah batuan.

Kedua-dua aspek yang digunakan China ini adalah bertujuan membawa kepada justifikasi bahawaa sembilan garis putus (nine-dash line) adalah dimiliki negara berkenaan. (rujuk gambar di atas)

Dalam Sembilan garis putus tersebut terangkum pelbagai pulau seperti Pulau Taiping (Itu Aba), Pulau Paracels, Pulau Spratlys, Pulau Huangyan / Scarborough Shoal dan lain-lain pulau kecil, yang asalnya sama ada dari pulau betul, puluhan batuan dasar (bedrock), pulau karang (atolls), tebir pasir (sandbank), dan temburu (reef).

Menurut Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Undang-Undang Laut 1982 (UNCLOS), mana-mana negara, selain memiliki Laut Wilayah sendiri berukuran 12 Batu Nautika (Artikel 3) dan Zon Bersebelahan (Contigous Zone) yang berukuran 24 Batu Nautika (Artikel 33), mereka turut memiliki hak tertentu dalam Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ – Exclusive Economic Zone) (Artikel 57) dan Pelantar Benua (Continental Shelf) yang berukuran 200 Batu Nautika (Artikel 76).

Isu hak negara dalam wilayah EEZ ini membawa kepada konflik dengan negara jiran masing-masing apabila terdapat pertindihan wilayah EEZ antara mereka. Lebih utama, konflik ini turut diiringi peruntukan dalam Artikel 121 UNCLOS yang menjadi persoalan utama kepada isu Laut China Selatan.

Artikel 121 UNCLOS menyatakan:

1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.

2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.

3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf

Dalam Artikel 121 ini, ia mengiktiraf Laut Wilayah, Zon Bersebelahan, EEZ, dan Pelantar Benua bagi sesebuah pulau sama dengan peruntukan dalam UNCLOS ini bagi ukuran perairan sesebuah negara. Ia bermakna, sekiranya terdapat sebuah pulau dalam wilayah EEZ sesebuah negara, maka negara tersebut boleh meluaskan lagi wilayah EEZ dan Pelantar Benua menjangkau 200 Batu Nautika bermula dari pulau tersebut.

Peruntukan ini telah merancakkan aktiviti pencarian pulau-pulau baharu negara-negara terlibat dengan harapan untuk meluaskan lagi wilayah zon EEZ mereka. Paling ketara adalah China hingga mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti mengubahsuai batuan besar menjadi pulau. Walaubagaimanapun, aktiviti China ini menimbulkan isu undang-undang laut yang besar apabila ia dilihat bercanggah dengan Artikel 121 (3) seperti di atas. Dalam Artikel 121 (3) menyatakan bahawa batuan besar yang tidak dapat menampung hidupan manusia atau kehidupan ekonomi secara sendiri tidak boleh memiliki wilayah EEZ dan Pelantar Benua. Maka dalam banyak kes pengubahsuaian batu kepada pulau oleh China telah menimbulkan persoalan sama ada pulau-pulau yang telah diubahsuai itu menepati peruntukan dalam undang-undang laut khususnya Artikel 121 (3) di atas?

Kes Pulau Scarborough Shoal

 

3455

Rujukan kepada The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v The People’s Republic of China) Award (12 July 2016) PCA 2013-19 amat menarik untuk ditekuni. Tribunal ini telah berlangsung secara absentia kerana pihak Responden (China) memutuskan untuk tidak mengambil bahagian. Dalam kes ini, Filipina (penuntut) menuntut bahawa pulau Scarborough Shoal dan semua “bentuk pulau” yang terangkum dalam Spartly Island dikategorikan sebagai ‘batuan’ berdasarkan Artikel 121 UNCLOS. Tribunal dalam kes ini memutuskan bahawa tuntutan Filipina adalah sah. Ini kerana hasil dari keputusan pakar hydrographic mendapati bahawa “jenis pulau” dalam pertikaian tersebut adalah di luar kategori definisi pulau yang ditetapkan dalam Artikel 121 (1) UNCLOS. Selain itu, Tribunal juga mendapati bahawa kalaupun pulau itu dianggap sebagai batuan ia termasuk dalam kategori batuan yang tidak dapat menampung hidupan manusia dan kehidupan ekonomi secara sendiri seperti disebut dalam Artikel 121 (3) UNCLOS.

Dalam kes ini, Tribunal telah membuat ulasan Panjang tentang maksud pulau seperti dalam Artikel 121 iaitu harus dinilai berasaskan keadaan semulajadinya sebelum berlaku modifikasi atau pengubahsuaian oleh manusia dan kemajuan teknologi.

Dalam pada itu, tribunal juga mentafsirkan perkataan “human habitation” merangkumi standard kualiti, yang dinilai dari kependudukan dan penetapan manusia serta standard kuantitatif yang dinilai berasaskan tempoh masa. Maka, menampung kehidupan manusia bermaksud, keadaan batuan tersebut yang mampu untuk menyokong, menjaga, menyediakan makanan, minuman dan tempat perlindungan untuk manusia untuk mereka berupaya untuk hidup di atas batuan tersebut untuk janga pasa panjang atau selamanya.

Selain itu, berkenaan terma “economic life of their own” dalam Artikel 121 (3), Tribunal telah menetapkan bahawa “of their own” bermaksud sebarang hasil yang wujud di sekeliling batuan di mana aktiviti ekonomi harus bergantung kepada kawasan sekeliling sahaja dan secara mandiri, dan bukan diimport dari sumber luar.

Lantaran, menerusi tafsiran tersebut, Tribunal telah memutuskan bahawa “jenis pulau” yang dalam pertikaian iaitu Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North) and MecKennan Reef kesemuanya adalah batu seperti dalam Artikel 121 (3) UNCLOS yang tidak mampu menampung kehidupan manusia serta kehidupan ekonomi secara semulajadi.

Ketetapan tribunal ini berasaskan fakta bahawa tiada bukti menunjukkan sebarang aktiviti manusia di pulau-pulau ini sebelum pendudukan China pada 1988 dan kehadiran kehidupan manusia hari ini (khususnya nelayan China) adalah bergantung secara eksklusif dengan bekalan luar.

Justeru, menerusi keputusan Tribunal ini, wilayah sekitar Scarborough Shoal dan semua “bentuk pulau” yang terangkum dalam Kawasan berkenaan adalah bukan milik EEZ China mahupun Pelantar Benua. Keputusan Tribunal memberi isyarat bahawa peruntukan 121 UNCLOS jelas bertujuan untuk menghalang sebarang aktiviti meluaskan wilayah maritim sesebuah negara dengan menggunakan “bentuk pulau” yang tidak menepati kriteria sebagai sebuah pulau.

Kes Pulau Taiping / Itu Aba

itu20aba20google20maps2016x91

Selain itu, kes lain yang turut dibincangkan adalah melibatkan Pulau Taiping dan sekitar Spratly Islands. Dalam kes ini, pihak Tribunal menetapkan bahawa semua pulau di Spratly Islands termasuk Pulau Taiping tidak mampu menampung kehidupan manusia mahupun kehidupan ekonomi secara mandiri.

Dalam kes ini, Tribunal menyatakan bahawa Artikel 121(3) mengkehendaki bahawa status batu yang memiliki wilayah EEZ dan Pelantar Benua harus ditentukan berasaskan kapasiti semulajadi dan bukan pertambahan atau modifikasi yang datang dari luar.

Justeru, berasaskan kes-kes Tribunal ini, pulau yang dalam pertikaian tidak boleh memberi kelebihan kepada China untuk menambah hak maritim iaitu menjangkau 200 Batu Nautika EEZ atau Pelantar Benua.

Saluran Diplomasi & Blok Permuafakatan ASEAN

aseascs

Memahami isu undang-undang laut di bawah UNCLOS ini akan menjelaskan kita kedudukan pertembungan kuasa untuk mendominasi wilayah Laut Cina Selatan. Walaubagaimanapun, ketetapan yang dibuat oleh Tribunal antarabangsa gagal untuk dihormati oleh kerajaan China. Tindakan ini pasti memberi gambaran bahawa tindakan undang-undang seperti melalui Tribunal antarabangsa seolah tidak memberi kesan khususnya buat negara yang besar seperti China. 

Justeru, wujud keperluan untuk negara-negara di wilayah Laut China Selatan mengukuhkan diplomasi dan rundingan yang menguntungkan negara-negara yang terlibat. Walaubagaimanapun, saluran diplomasi sudah pasti tidak akan sama sekali memberi kompromi kepada kedautalan perairan sesebuah negara.

Maka dari sudut ini wujud keperluan untuk mengukuhkan permuafakatan antara negara ASEAN yang terlibat dengan perairan Laut China Selatan iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan Kemboja bagi memastikan kepentingan bersama atas nama ASEAN dapat dipertahankan. Menerusi persefahaman dan permuafakatan ini, ia dapat membawa kepada penubuhan satu blok baharu yang bersifat neutral untuk mengukuhkan kedaulatan ASEAN di wilayah Laut China Selatan berasaskan prinsip Konvensyen dan undang-undang antarabangsa dari dicemari oleh mana-mana kuasa besar sama ada China mahupun Amerika Syarikat.

Pengenalan 'code of condcut' antara ASEAN dan China adalah satu permulaan dan harus sentiasa ditambahbaik dari semasa ke semasa berasaskan laporan perkembangan di wilayah berkenaan. Ini adalah Langkah permulaan sebagai isyarat kepada kuasa besar dunia akan keseriusan kita atas nama ASEAN dalam mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan.

 

Muhammad Faisal Abdul Aziz

Presiden

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Read 818 times
Rate this item
(2 votes)

Covid-19: A Means To Defeat Our Common Enemy Featured

Mar 18, 2020
Hit: 929
Written by
Covid-19: A Means To Defeat Our Common Enemy
Read 929 times
Rate this item
(0 votes)

 

552e21257b8c2d9ca6b5001557f83918

 

Year 2020: Charting the transition in Islamic Reformism

 

Today marks 100 days of the new ABIM leadership mandated during ABIM’s Annual General Meeting on 26-27 October 2019 in conjunction with the Seminar Pembinaan Bangsa Malaysia held at Bangi Avenue Convention Centre.

The new ABIM leadership today is entering a significant decade, navigating the Islamic Reformism in the transition era towards its fifty years of establishment. ABIM was established on 6th of August 1971 and became the earliest Islamic organization in Malaysia carrying the message of the Reformist and Revivalist Imam Hassan Al-Banna- pioneer of Islamic movements in Muslim world history.

At the same time, ABIM had molded a diverse school of thoughts including from local scholars led by Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Mohammad Natsir, and Buya Hamka. Syed Naquib’s skills in arts also had a significant influence on ABIM as he was the one who crafted ABIM’s official logo carried by ABIM’s activists until today.

Other renowned scholars like Ismail Raji Faruqi and Al-Qaradhawi also shaped the thoughts of the movement and their works were always referenced and discussed during the weekly usrah.

This openness in intellectual persuasions became the catalyst for ABIM to consistently forge ahead in dealing with changes to ensure that the element of Islamic reformism thrives in its ideas and activism.

Understanding the Islamic Reformism

The Islamic Reformism- or Islah- is not a new topic as debated by some. It has been in existence since the 16th century with the emergence of figures in Southeast Asia with outstanding contributions to reform the society’s culture and worldview. Among these figures was Abdul Raof Singkel, the scholar who held to the principle of recognizing the right of women to be the Sultan in Acheh when the majority of clerics in traditional scholarship back then disapproved.

Other scholars include Nurudin al-Raniri and Sheikh Yusuf Al-Makassari who had enlightened the society in imposing a rational understanding of sufism in Islam and reformed the administrative justice system in their respective states when both were appointed as Muftis.  

The movement of Islamic Reformists underwent the second phase in the 18th century as a response to the Western colonisation. This phase witnessed the rise of figures such as Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Hassan Al-Banna and the likes with the tagline of Islamic Revival.

These figures had taken a moderate path in responding to colonization by accepting the knowledge and technological advancements as tools to liberate Muslim societies from economical backwardness. At the same time, they lifted the rational thinking in Islamic teachings within the context of systemizing political and social lives and subsequently accepting the parliamentary democracy system as a new system in the Muslim world.

They view colonization in two ways. First, they delicately reviewed the advantages behind colonization in the Muslim world and how those advantages can be fully benefited to lead the Muslims to revive from the period of decline.

At the same time, they acknowledged the need to boost the understanding of Islam through the intensive campaign “Islam as a way of life.”

Within the Malay world context, the establishment of ABIM had a direct link with the agenda of reassertion of the Malay identity and reversion to understanding Islam as a way of life. These agendas were in need given the hundreds of years of Malaya being under the influence of western colonization, the era that was written as “a period of de-Islamization and secularization” by M Rasjidi in “The Role of Christian Mission: The Indonesian Experience” in International Review of Mission.

A similar fact was articulated by Dato’ Dr Siddiq Fadzil, pointing out that “the westernization-secularization of the Malay politics officially began in 1874 with the Treaty of Pangkor which implied a clear dichotomy between religion and politics.”

Thus, ABIM had sparked discussions of the books “Islam & Secularism” and “Islam in the Malay History and Culture” by Syed Muhammad Naquib Al-Attas and some of his ideas later were adopted to the extent of establishing the International Islamic University Malaysia (IIUM) and ISTAC.

The existence of Islamic reformism needs to be understood as coming from a strong conviction and belief that Islam as a divine religion encourages the openness in accepting reform. The flourishing number of philosophers in Islamic scholarship from one era of civilization to another clearly illustrated the unrestrained and flexible atmosphere in the Islamic world.

It is thus not the attitude neither the approach of the Islamic Reformist movement to be apologetic towards what the critics perceive Islam or the movement to be- the open environment for discourses purely stemmed from the conviction that Islam champions progress, freedom, justice and human rights.

The transitional idealism of Islamic Movement

Engaging, Islah and Accountable

After a few centuries of having significantly contributed to the Muslim world, the essence of Islamic Reformism should be thoroughly embraced and its relevance preserved by enhancing its contents of core discourse and idealism.

The clash of ideas in certain thoughts in the Islamist Reformism could no longer stand as a theme in its direction. The movement should go beyond the framework of colonial, post-colonial and the dismantling of caliphate in their ideological construct.

Today, the world is now directed to a shared objective of the whole international citizens. This can be seen through Sustainable Development Goals (SDG) 2030 - How human mankind under the name of global brotherhood helps one another to lift the dignity and prestige of human beings without leaving anyone behind.

The question before us now is- how can Islamic Reformism benefit from these shared objectives to bring sustainable development as a solving mechanism to the issues of underdevelopment in Muslim countries?

The discourse of Islah (reform) should be further understood through the reality context, which is tantamount to the need of having ijtihad (legal reasoning) as a guide in facing renewals and changes in a developing society.

In the history of a society's adaptation towards change, clashes between tradition and modernization often took place which eventually held the society back. This was then the objective of Islamic Reformism to be centrist to balance out the differences and find ways to develop a new culture and way of thinking of society instead of remaining stagnant, and carry the society towards progress and keeping pace with the change.

Thus, the agenda to bring islah or revivalism is not restricted within a black-and-white framework nor confrontational in nature, but should be inclusive, bridge-building and appreciate the wide spectrum and multiracial fabric of the society, sharing a sense of ownership with all members of the community.

This includes sharing the aspirations and agenda with all citizens and stakeholders. The collaboration should not be limited only to the activities initiated, but also in terms of objective to bring reform for the betterment of the society.

In the real world today, there are diverse stakeholders who respectively put efforts to contribute to the society. One significant example is the rise of the millennials pulling themselves to become a force in advocating gig economy and climate change issues. The growth of these groups certainly needs engagements and smart collaborations with the Islamic movement.

Besides, the Islamic Reformists should thoroughly commit to the fulfillment of the highest intent of its ideas that is to provide prosperity to the society. The ill habit of carrying ideas without being accountable to the effect of the ideas towards the society should no longer stand.

As such, the concept of political religion should carry a universal intent to provide justice and rights to all human beings, and should not be limited to establishing the “Islamic state” for example. The failure to comprehend the objective of combining politics and religion will expose the religion and power to be manipulated by any regime to persecute and oppress the people under the name of religion.

The same position dealt with the issue of implementing the Syariah- it should be a significant process for the sake of the well-being of the society.

Otherwise, without taking into consideration of these two aspects, we will foresee a recurrence of the Islamist movement problems in the political arena described as “unprepared to govern effectively, transparently, neglecting public policy and a strategic vision of the country” by Fawaz A Gerges in his book “Making The Arab World : Nasser, Qutb, And The Clash That Shaped The Middle East”.

All in all, as what have been highlighted, the Islamic movement, through the Islah (Reformist) principle, together with engagement efforts and a strong sense of accountability can be uplifted and stay relevant in the eyes of the society.

This new transitional way of thinking will enrich the Islamic Reformist cauldron further and can be revisited by next generations in providing solutions for the society in the future.

Muhammad Faisal Bin Abdul Aziz

President

Muslim Youth Movement Malaysia (ABIM)

Read 668 times
Rate this item
(1 Vote)
Read 586 times
Rate this item
(0 votes)
  •  Start 
  •  1 
  •  End 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!